Bij het indienen van een planschade verzoek doet u er verstandig aan om de volgende zaken in ogenschouw te nemen:
  • vergelijk uw planologische mogelijkheden met die van het nieuwe (beperkende) plan;
  • binnenplanse wijzigingsbevoegdheden daarbij in principe buiten beschouwing gelaten (deze verlagen dus niet uw schadeaanspraak);
  • was op het moment van uw eigendomsverkrijging al planologisch iets bekend?;
  • heeft u alleen
Lees verder