Begeleiding bij aankoop door de overheid (minnelijke onteigening)

Als de overheid of een waterschap (een gedeelte) uw eigendom wil aankopen, heeft u recht op een volledige schadeloosstelling conform de onteigeningswetgeving. Deze vergoeding bestaat uit uw vermogensschade, inkomensschade en bijkomende schaden. Ook de overige gerechtigden van het betreffende vastgoed kunnen aanspraak maken op een schadeloosstelling. Dus bent u pachter, huurder e.a. ook dan zal de overheid met u in onderhandeling moeten treden over een gepaste schadeloosstelling. Berbee Vastgoed Advies is u daarbij graag van dienst.

Volledige schadeloosstelling is het uitgangspunt

De overheid probeert de benodigde grond met eventuele opstallen door onderhandelingen met de eigenaar, pachter of huurder (‘in der minne’) aan te kopen. Bij deze onderhandelingen gaat het om de hoogte van de schadeloosstelling. Hierbij geldt als uitgangspunt de onteigeningswetgeving en bijbehorende jurisprudentie. Men kan daarbij uitgaan van reconstructie (verplaatsing) of liquidatie (beëindiging) afhankelijk van de situatie. Voor u is het belangrijk om te weten dat de eigenaar (of pachter, huurder e.a.) recht heeft op volledige schadeloosstelling. Na de verkoop moet u dus in minimaal dezelfde vermogens- en inkomenspositie verkeren als vóór de verkoop.

Welke schades komen voor vergoeding in aanmerking:

 • Marktwaarde (inclusief mogelijke verwachtingswaarde)
 • Waardevermindering van het overblijvende indien er slechts een gedeelte wordt aangekocht
 • Investeringsschade
 • Inkomens- en stagnatieschade
 • Aankoopkosten vervangende locatie
 • Verhuis- en herinrichtingskosten
 • Belastingschade
 • Kosten voor deskundigenbijstand (bijvoorbeeld door Berbee Vastgoed Advies)
 • Alle overige reële schadecomponenten

Aangeboden dienst

Berbee Vastgoed Advies kan in geval van aankoop door overheden op basis van minnelijke onteigening onder meer de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

 • Vrijblijvend (vertrouwelijk) oriëntatiegesprek
 • Algemene advisering over de praktische, fiscale en juridische aspecten van verkoop op basis van minnelijke onteigening.
 • Het opstellen van een volledig schadeloosstellingsrapport inclusief berekeningen
 • Het bepalen van een verkoopstrategie
 • Het voeren van onderhandelingen met de grondaankoper van de overheid
 • Het verder coördineren van een gerechtelijke procedure in samenwerking met een onteigeningsadvocaat

Vervolg eventuele onteigening:

Mochten de onderhandelingen niet tot overeenstemming leiden, dan kan de overheid een onteigeningsprocedure opstarten. Deze start met een administratieve fase, waarin de overheid toestemming vraagt aan ‘De Kroon’ (de Koningin en de minister) om te onteigenen. Daarna volgt de gerechtelijke fase, met het verzoek aan de rechter om bij vonnis de onteigening te bepalen. Tijdens een onteigeningsprocedure kan er op minnelijke basis worden door onderhandeld. In het uiterste geval bepaalt de rechter de hoogte van de schadeloosstelling waar u recht op heeft.