Taxaties

Het taxeren van de marktwaarde van landelijk, recreatief of bedrijfsmatig vastgoed is één van de kerncompetenties van Berbee Vastgoed Advies.

Berbee Vastgoed Advies is beschikbaar voor taxaties waarbij alleen de marktwaarde wordt bepaald zoals die voor aan- en verkoop. Maar ook voor taxaties waarbij de bepaalde marktwaarde wordt gebruikt als onderdeel van een advies.
Hierbij kan kan worden gedacht aan:

 • Schadeloosstelling op basis van de onteigeningssystematiek
 • Waardering in het kader van het vaststellen van Planschade
 • Inbrengwaarden in een exploitatieplan
 • Waardebepaling in het kader van WVG
 • Waardevermindering als gevolg van een zakelijk recht overeenkomst
 • Inbreng in samenwerking/ontwikkelingsbedrijf
 • Balanstaxaties
 • Huurwaardegeschillen
 • Nadeelcompensatie
 • Waardebepaling in het kader van een bindend advies, arbitrage of rechtelijk advies
 • Canonbepaling of herziening
 • Successie

Bij een taxatie wordt de marktwaarde van een object op een bepaald moment vastgesteld. Berbee Vastgoed Advies kan worden aangemerkt als onafhankelijk, ter zake deskundig en gecertificeerd taxateur. Bij de waardebepaling worden alle elementen die de marktwaarde kunnen beïnvloeden, beschouwd en gewogen. Naast de planologische aspecten, de kwaliteit en ligging van het vastgoed, is kennis van de lokale markt van belang. Een taxatierapport Berbee Vastgoed Advies bevat niet alleen een waardeoordeel, maar ook een onderbouwing van de vastgestelde marktwaarde.