Herbestemming en functiewijziging

Het is goed mogelijk dat u in het bezit bent van gebouwen dat naar de huidige maatstaven een verouderde bestemming of inrichting heeft. Dit kan tot gevolg hebben dat dit de optimale gebruiksmogelijkheden belemmerd of dat het vastgoed door de verouderde bestemming of inrichting moeilijk te verkopen is. Een goed voorbeeld is een gestaakte veehouderij met forse opstallen nabij een bebouwde kom. Het is ook goed mogelijk dat u in het bezit bent van onbebouwde grond met een zodanige ligging dat door middel van gebiedsontwikkeling met een maatschappelijk draagvlak er een meerwaarde te creëren is. Een meerwaarde financieel voor u als eigenaar en in ” beeld en kwaliteit” voor de omgeving. Berbee Vastgoed Advies helpt u graag bij bedenken van een goede planologische ontwikkeling, het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak of het managen van gebiedsontwikkeling.
Daarbij kunt u denken aan:

 • Toepassing van de stimuleringsregeling ruimte voor ruimte voor vrijkomende agrarische bebouwing
 • Opzetten van een gebiedsontwikkelingsplan inclusief het onderzoeken van de mogelijkheden van externe kostendragers en het opzetten van een exploitatieplan

Ruimte voor Ruimte regeling

De Ruimte voor Ruimte regeling is een provinciale stimuleringsregeling om verouderde agrarische bedrijfsopstallen te slopen in ruil voor bouwmogelijkheden van particuliere woningen. Uitgangspunt is afname van het bouwvolume en toename van de ‘beeldkwaliteit’ van de locatie.
Berbee Vastgoed Advies kan de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

 • Uitzoeken of u gebruik kunt maken van de regeling
 • Verzorgen van de aanvraag voor de regeling
 • Voeren van onderhandelingen met gemeente, provincie en ontwikkelaar
 • Bemiddelen bij verkoop van bouwkavels en/of woningen

Gebiedsontwikkeling

Wilt u eens vrijblijvend de mogelijkheden bespreken over een gebiedsontwikkeling van uw perceel grond dan is Berbee Vastgoed Advies graag uw eerste gesprekspartner.
Hierbij kunt u denken aan:

 • Een perceel akkerbouwgrond van matige kwaliteit als gevolg van een storende grondlaag transformeren naar een droge waterberging waarvan u het gebruik behoudt voor uw schapen en u de afgegraven grond van goede kwaliteit mag behouden voor het opknappen uw andere perceel grond.
 • Gronden gelegen in de Duinzoom zone transformeren naar recreatie en natuur. Waarbij door de aanleg van nieuwe natuur u toestemming krijgt om recreatiewoningen te realiseren.
 • Uitbreiding van uw recreatiebedrijf op de door u aangekochte naastgelegen agrarische gronden

Realisatie van een gebiedsontwikkeling vergt een integrale aanpak. Het is verstandig uw plan vanaf de eerste aanzet te toetsen aan de haalbaarheid, zowel financieel als voor het benodigde draagvlak van de gemeenschap. Ook de gemeente (vaststellen bestemmingsplan) en de provincie (verklaring van geen bezwaar) zijn belangrijke componenten voor de benodigde toestemmingen.

Berbee Vastgoed Advies kan het gebiedsontwikkelingsproces voor u begeleiden vanaf de ontwikkelingsfase tot en met de bouw of herinrichting. Met een kritisch oog wordt de haalbaarheid van plannen beoordeeld. In overleg met u worden de verschillende belangen samengebracht. In het kader van een gebiedsontwikkeling kan er kennis en ervaring nodig zijn op het gebied van de volgende onderdelen:

 • Grondexploitatie
 • Grondverwerving
 • Anterieure overeenkomst met de gemeente
 • Planschade
 • Ruimtelijke ordening
 • Juridisch en strategisch advies
 • Subsidies en fondsen