(6-11-2014) Indienen verzoek tegemoetkoming schade ex. art. 6.1 Wro (planschade)

Bij het indienen van een planschade verzoek doet u er verstandig aan om de volgende zaken in ogenschouw te nemen:

  • vergelijk uw planologische mogelijkheden met die van het nieuwe (beperkende) plan;
  • binnenplanse wijzigingsbevoegdheden daarbij in principe buiten beschouwing gelaten (deze verlagen dus niet uw schadeaanspraak);
  • was op het moment van uw eigendomsverkrijging al planologisch iets bekend?;
  • heeft u alleen ‘last’ van wijzigingen in uw omgeving dan heeft u te maken met een Normaal Maatschappelijke Eigen risico van 2%;
  • naast vermogensschade komt u ook in aanmerking voor inkomensschade;
  • de kosten voor een deskundigen kunt u onder voorwaarden vergoed krijgen;
  • noem en onderbouw in uw aanvraag het schadebedrag.

Voor een toelichting is BerbeeVastgoedAdvies beschikbaar.