Begeleiding bij verwerving op basis van minnelijke onteigening

Voor het uitvoeren van ruimtelijke plannen zoals het bouwen van woningen of het aanleggen van een weg of fietspad, is het tijdig beschikken over de grond essentieel. Om hiertoe te komen zijn de volgende uitgangspunten noodzakelijk:

 • een goede voorbereiding
 • gedegen taxaties
 • goede informatieverstrekking naar de grondeigenaren en gebruikers
 • zorgvuldige onderhandelingen op basis van zakelijke motieven
 • sluitende koopovereenkomst met een goede schriftelijke vastlegging

Voor een beoordeling van de haalbaarheid van de plannen is het van belang zo vroeg mogelijk in het ontwikkelingsproces een realistisch beeld te krijgen van de grondverwervingskosten. Berbee Vastgoed Advies kan u dan al van dienst zijn door middel van het uitvoeren van een eerste inventarisatie.
Eerst wordt de eigendomssituatie per kadastraal perceel in beeld gebracht, waarna een quickscan kan worden uitgevoerd, bestaande uit geveltaxaties en het verzamelen van informatie als bouw- en milieuvergunningen en WOZ gegevens. Daarna wordt door middel van een marktonderzoek met gegevens uit het Kadaster (dus niet met kengetallen) een zo realistisch mogelijke taxatie van het benodigde vastgoed opgesteld die in het exploitatieplan verwerkt kan worden.
Mocht er daarna een werkgroep grondverwerving worden ingesteld dan kan Berbee Vastgoed Advies daar zitting innemen. Ook wordt gesignaleerd wanneer er andere grondbeleidsinstrumenten, bijvoorbeeld onteigening, parallel aan het minnelijke aankooptraject moeten worden opgestart om de tijdige verwerving zeker te stellen. Wanneer men na de bestuurlijke goedkeuring van een plan gaat starten met de minnelijke onderhandelingen met eigenaren en overige gerechtigden dan is Berbee Vastgoed Advies beschikbaar om samen of namens u de onderhandelingen te voeren.
Hierbij zijn zorgvuldigheid, zakelijke benadering en consistent aankoopproces de kernbegrippen voor een goed resultaat.

Aangeboden diensten

Berbee Vastgoed Advies kan voor u als (semi) overheid in het kader van grondverwerving de volgende werkzaamheden oppakken:

 • Inventariseren kadastrale eigendommen
 • Uitvoeren van een quickscan taxatie
 • Opstellen van een grondverwervingsbudget en -plan
 • Voeren van aankoop onderhandelingen, eventueel op basis van de onteigeningsystematiek
 • Deelnemen aan de werkgroep grondverwerving
 • Koopovereenkomsten schriftelijk vastleggen
 • Begeleiden van de notariële en feitelijke levering

Onteigenen is soms nodig

Door in het minnelijke verwervingsproces zorgvuldig, zakelijk en consistent op te treden is de kans groot dat Berbee Vastgoed Advies de benodigde grond tijdig en op vrijwillige basis verwerft namens u als opdrachtgever. Slechts in enkele gevallen lukt het niet om tot overeenstemming te komen. Op basis van het maatschappelijke belang van het project en de urgentie is het soms nodig dat er onteigend wordt. Ten behoeve hiervan zal Berbee Vastgoed Advies al in de minnelijke verweringsfase zorgdragen voor een zorgvuldige opbouw van een verwervingsdossier in het kader van het mogelijk opstarten van een administratieve onteigeningsprocedure. Een gerechtelijke onteigeningsprocedure kan vervolgens zorgdragen voor de daadwerkelijke verkrijging van het benodigde registergoed.