Met de komst van de nieuwe omgevingswet wordt de behandeling van nadeelcompensatie en planschade, zoals het concept ontwerp van de omgevingswet er nu bij ligt, heel anders! De belangrijkste verschillen kort op een rij:
  • alle schadeveroorzakende beleidsbeslissingen komen in de omgevingswet en zijn limitatief. De algemene bepaling in de Awb, dat er recht is op vergoeding bij
Lees verder