Opstellen ontwikkelingsnota (2013)


Opstellen van ontwikkelingsnota met verkennende grondexploitatie voor een gebiedsontwikkelingsplan van agrarisch naar recreatie en natuur (2012-2013)

Namens de eigenaar een ontwikkelingsnota en verkennende grondexploitatie opgesteld in het kader van het creëren van draagvlak bij gemeente (bestemmingsplan), provincie (verklaring van geen bezwaar voor het bouwen buiten bestaand bebouwd gebied) en waterschap (betrekken van een waterplan in de ontwikkeling)