(9-8-2017) Nieuwe LTO-Gasunie normen 2017

GASUNIE TARIEVEN 2017

 Op 2 juni 2017 hebben Gasunie en LTO Nederland een akkoord bereikt over de tarieven 2017 en daarmee over de Gasunie tarievenlijst 2017.

Overeenstemming is onder andere bereikt over de meewerkvergoeding ten behoeve het vestigen van recht van opstal. Deze vergoeding wordt jaarlijks aangepast aan de gemiddelde grondprijsstijging over de laatste drie jaar. De afsluitvergoeding zakelijk recht komt voor 2017 op 3,17 per m2 belemmerende strook en de meewerkvergoeding werkstrook op 1,27 euro per m2 werkstrook.
Ook de gewassentarieven voor 2017 zijn opnieuw vastgesteld per m2, waarbij zo goed als mogelijk wordt aangesloten op de voor 2017 verwachte opbrengsten in kilo’s en prijzen.

Het betreffen zogenaamde voorschottarieven. Mocht blijken dat de voorschottarieven te laag zijn vastgesteld, dan vindt er op basis van nacalculatie bijbetaling plaats. Het initiatief voor een bijbetaling ligt bij de grondeigenaar/gebruiker.

Let op: de kans dat de tarieven in uw situatie te laag zijn vastgesteld, is bij een stabiele markt circa 50%. Dit percentage wordt hoger bij een oplopende markt en lager bij een dalende markt. Het is te allen tijde raadzaam om te bekijken of u in aanmerking komt voor een nabetaling. Neem bij twijfel contact op met uw vertrouwenspersoon.

Ook de vergoedingen voor machine-uren en mensuren zijn in 2017 aangepast aan de prijsontwikkelingen.

Reikwijdte nieuwe vergoedingensystematiek
De gemaakte afspraken met de Gasunie en de tarieven 2017 gelden slechts tussen LTO Nederland, de Gasunie en voor een deel voor TenneT. Voor TenneT zijn de gewassentarieven onverkort van toepassing. Ook maakt TenneT gebruik van dezelfde rekenmethodiek als de Gasunie om te komen tot de afsluitvergoeding Zakelijk Recht en de Meewerkvergoeding werkterrein als onderdeel van hun projecttarieven. Voor meer informatie klik hier.

Voor de volledige gewastarieven 2017 klik hier.

Namens LTO Nederland

H. Vreman

bron: www.ltonoord.nl