(6-10-2014) Welke regels gelden er voor bank bij het opzeggen van een kredietrelatie? (recente jurisprudentie)

Uit jurisprudentie blijkt dat een bank in beginsel een kredietrelatie mag opzeggen. Onder omstandigheden kan deze opzegging in strijd zijn met de zorgplicht en/of redelijkheid en billijkheid. Voor een rechtmatige opzegging is een bank gehouden aan de volgende punten:
1) goed dossier op te bouwen;
2) kredietnemer tijdig waarschuwen;
3) in gesprek te blijven, en
4) voldoende tijd gunnen om elders een financiering te vinden.
Ook kan van belang zijn of de bank al dan niet enig nadeel lijdt door de continuering van de kredietrelatie—waaronder begrepen reputatieschade.