(30-8) KvK organiseert informatiemiddag over de toekomst van de Europese Subsidies

Op 29 augustus heeft Berbee Vastgoed Advies de informatiemiddag van de KvK bijgewoond over de mogelijkheden voor het MKB en gemeenten om gebruik te maken van Europese Subsidies in de aankomende periode. De lopende periode eindigt per 2013, de nieuwe subsidieperiode is 2014-2020. Het beschikbare bedrag wordt verminderd van 830 miljoen naar circa 500 miljoen (nog niet vastgesteld). Vanuit de EU zijn de volgende prioriteiten aangemerkt: minimaal 20% dient te worden besteed aan ‘koolstofarme economie’ bijv. in de vorm van biobrandstoffen, duurzame energie, restwarmte, faciliteren verduurzaming bestaande bouw. Voorts behoren tot de speerpunten: innovatie, MKB en de eerder genoemde ‘koolstofarme’ economie. Het programma wordt vertaald in het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) waarvoor de staatssecretaris van EZ verantwoordelijk voor is. Zij is op dit moment bezig dit beleid verder af te kaderen in samenspraak met belanghebbende partijen. Dit zijn onder andere de gemeenten via de VNG (VerenigingNederlandseGemeenten) en provincies o.a. in de vorm van ‘KansenVoorWest’ (samenwerkingsverband tussen 4 provincies en 4 grote steden). Hoe het Plattelands Ontwikkelings Programma (POP) voor de aankomende periode eruit komt te zien is nog niet duidelijk, de aanwezige woordvoerster van de provincie Noord Holland heeft wel toegezegd zo spoedig mogelijk met een programma naar buiten te treden. Voor relevante informatie worden verwezen naar: