(28-9) Problematiek Natuurbeschermingswet in de Noordkop voelbaar

In het proces van de vaststelling van de ontwerp bestemmingsplannen Landelijk gebied Schagen en Buitengebied Zijpe is de problematiek rondom de stikstofdepositie en natuur aan de oppervlakte gekomen. Wat lange tijd als latent (maar onvermijdelijk) knelpunt in de lucht is blijven hangen daalt nu neer in de maatschappelijke beleving. Op grond van een MilieuEffectRapportage is een risico op te hoge stikstofdepositie vastgesteld. Dit risico is verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan, wat vooral voor veehouders gevolgen lijkt te hebben. Het niet opnemen van maatregelen in de ontwerpbestemmingsplannen kan leiden tot een reactieve aanwijzing op grond van artikel 3.8 lid 6 Wro door de minister of GS. De gemeente Schagen heeft de moeilijk opgave hierin een maatschappelijk verantwoorde afweging te maken. Voor verdere informatie kunt u de bijgevoegde link openen naar een document van Ingenieursbureau Grontmij over dit onderwerp.

link artikel Grontmij

http://www.grontmij.nl/Diensten/Milieu-en-ruimte/Ecologie/Documents/Artikel%20Stikstofdepositie%20en%20natuur.pdf