(27-6-2017) 5% Normaal Maatschappelijk Risico verder bestendigd door uitspraak Raad van State 21 juni jl.

Met de uitspraak ECLI-NL-RVS-2017-1653 bestendigd de Raad van State de tendens naar een verhoging van het Normaal Maatschappelijk Risico (NMR)naar 5%.

Het wettelijke NMR bedraagt op grond van artikel 6.2 lid 2 van de Wro 2%, maar onderhand is op grond van uitspraken van de Raad van State deze aan het verschuiven naar richting de 5%. Let wel! onder bepaalde omstandigheden. Relevant daarbij is in hoofdlijnen de beoordelingen in het kader van:

  • is de ontwikkeling aan te merken als een normale maatschappelijke ontwikkeling
  • lag het in de lijn der verwachting

Hiervoor zijn verschillende criteria van belang o.a. bouwhoogten, bouwstijl, bouwafstand etc.

Deze ontwikkeling van het onder bepaalde omstandigheden verhogen van het NMR is wellicht een voorloper op het verwachte NMR in het kader van Planschade in de nieuwe Omgevingswet. Echter dit is nog niet zeker.

We houden de ontwikkelingen voor u in de gaten.