(26-6-2015) Pachtnormen 2015 en stand van zaken

Pachtnormen 2015

De pachtnormen voor 2015 zijn gepubliceerd. Deze gaan per 1 juli 2015 in. Ze stijgen, afhankelijk van de regio, 10 tot soms 30 procent.
De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland en gebouwen worden jaarlijks door het LEI per regio berekend op basis van de bedrijfsresultaten van boeren en tuinders in de periode 2009-2013 die bij het LEI zijn aangesloten hiertoe.
De stijging die zich nu voordoet, is het resultaat van het wegvallen van een matig jaar (2008) en het opnemen van een goed jaar (2013) in de berekeningen.
Voor bouw- en grasland doet de grootste stijging zich voor in de regio’s Centraal veehouderijgebied, IJsselmeerpolders en Waterland en Droogmakerijen. De maximale pachtprijs gaat daar met 25 procent omhoog.

Klik op link: pachtnormen-2015

Commissie Spelderholt

Bij uitwerking van het Spelderholtakkoord (nieuwe pacht) blijft de reguliere pachtovereenkomst bestaan, zij het dat de pachtprijs wordt vrij gelaten. Partijen zijn het echter hierover niet eens. Gedacht wordt nu aan een compromis, namelijk dat de mogelijkheid van herziening van de bestaande pachtprijs op basis van een ‘vrije prijs’ (door de grondkamer) pas mogelijk wordt op het moment dat pachtopvolging plaatsvindt of de zittende pachter overlijdt. De werking zou daarnaast ook gelden voor ‘nabije bedrijfsopvolgers’, d.w.z. degenen ten behoeve van wie binnen vier jaar na inwerkingtreding van het nieuwe recht de indeplaatsstelling of de medepacht wordt gevorderd, en de desbetreffende vordering wordt toegewezen. Wat de overheid gaat doen is op dit moment niet duidelijk. U kunt hier al rekening mee houden.

Medepacht kan raadzaam zijn als er sprake is van een maatschap of VOF en een mede vennoot is nog geen medepachter. Een bedrijfsopvolger die ten tijde van inwerkingtreding van nieuwe pachtwetgeving (mede)pachter is, heeft een grotere kans dat hij/zij gebruik kan maken van het overgangsrecht.
Voor meer informatie neemt u contact op met BerbeeVastgoedAdvies.