(20-11-2017) Geen recht op planschade voor woonbooteigenaren

(bron: Van Benthem&Keulen)

GEEN PLANSCHADE VOOR WOONBOTEN

Datum: 2 februari 2015

Op 14 januari jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gewezen over een verzoek om tegemoetkoming in planschade, ingediend door de eigenaresse van een woonschip. Zij stelt schade te hebben geleden in de vorm van waardevermindering van het woonschip, vanwege een planologische wijziging die hoogbouw mogelijk maakt op een nabij de ligplaats gelegen terrein.

In tegenstelling tot het voormalige artikel 49 WRO is de reikwijdte van de huidige planschaderegeling (Afdeling 6.1 Wro) beperkt tot de vergoeding van schade in de vorm van inkomensderving of vermindering van de waarde van een onroerende zaak. Het bevoegd gezag kwalificeert het woonschip in kwestie niet als een onroerende zaak in de zin van artikel 3:3, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, en wijst de aanvraag om die reden af.

De Afdeling laat de afwijzende beschikking in stand. Het bevoegd gezag heeft voor de definitie van een onroerende zaak terecht aansluiting gezocht bij artikel 3:3 BW en de daarbij gewezen jurisprudentie van de Hoge Raad. Beslissend is dat het betreffende woonschip niet duurzaam met de bodem of de oever is verenigd. Niet relevant is de bedoeling om langdurig ligplaats in te nemen. Het in artikel 6.1 Wro gemaakte onderscheid tussen roerende en onroerende zaken is volgens de Afdeling ook objectief gerechtvaardigd. Anders dan een onroerende zaak, kan een roerende zaak (bv. een woonschip) in theorie buiten de invloedssfeer van de planologische ontwikkeling worden verplaatst, zodat die ontwikkeling geen betekenis meer heeft voor de waarde van de betrokken roerende zaak.

Slecht nieuws dus voor eigenaren van woonboten die niet duurzaam met de bodem of de oever verenigd zijn. Indien zij geconfronteerd worden met een planologisch nadelige ontwikkeling in de nabije omgeving, komt eventuele planschade in de vorm van waardevermindering van de woonboot niet voor vergoeding in aanmerking.