(15-4-2016) Wetgeving gedoogplicht aangepast tbv Windmolenparken

Eerste Kamer stemt in met Energieakkoord 
De Eerste Kamer heeft op 22 maart 2016 gisteren ingestemd met een wet die het Energieakkoord mogelijk maakt. Doelstelling is 14%  hernieuwbare energie in 2020. In het Energieakkoord is afgesproken dat er in 2020 6.000 MW wordt opgewekt door windmolens op land. Om dit efficiënt en betaalbaar aan te leggen zijn een aantal randvoorwaarden van wettelijk regelingen veranderd:

Nieuwe wet: ‘wijziging van de elektriciteitsweg 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord)
Minister Henk Kamp heeft een nieuwe wet opgesteld, om geen vertraging op te lopen.
De Eerste Kamer heeft ingestemd met deze wet, kan TenneT beginnen met de aanleg van het elektriciteitsnetwerk en worden mogelijke knelpunten hierdoor sneller weggenomen. 

Belangrijkste wijziging: wijziging van artikel 9g van de elektriciteitswet:

Artikel 9g

1. Een windpark met een capaciteit van ten minste 5 MW wordt voor de toepassing van de Belemmeringenwet Privaatrecht aangemerkt als openbaar werk van algemeen nut.

2. Artikel 20, tweede lid, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing op openbare werken van algemeen nut die met toepassing van een verplichting tot gedogen als bedoeld in artikel 1 van de Belemmeringenwet Privaatrecht worden aangelegd, in stand gehouden, gewijzigd of verplaatst.

Hierdoor komt een Windpark van 5MW of meer te vallen onder de werking Belemmeringwet Privaatrecht. Dat neemt niet weg dat de systematiek van de Belemmeringenwet Privaatrecht blijft gehandhaafd:

  • het openbare gezag dient een concessie te hebben verleend aan de exploitatie van een Windpark danwel bij wet uitdrukkelijk het algemeen belang  is erkend. 
  • indien het belang van gedupeerde dat rechtvaardigt dient er op basis van onteigening te worden gewerkt. Dit leidt in de regel tot een hoger schadebedrag.

Het is nu de vraag of de aanpassing van artikel 9g in de Elektriciteitswet voldoende is voor ook private partijen om de gedoogplicht toe te mogen passen bij op hun windmolenparken.

Deze vraag wordt op dit moment uitgezet bij juristen op het gebied van de Belemmeringenwet Privaatrecht.

Relevante stukken:

1. Wetsvoorstel net op zee 190216

2. LTO blijft tegen gedoogplicht windmolenpark – NieuweOogst

3. Eerste Kamer stemt in met wet die realisatie Energieakkoord mogelijk maakt

4. artikel_de_belemmeringenwet_privaatrecht__een_snelle_stijger

5. Eerste Kamer stemt in met Energieakkoord – NieuweOogst

Landschap-met-kanaal_850_450-395x210