(12-12) Erfpachtvoorwaarden Staatsbosbeheer vernieuwd

Via de studiegroep erfpacht van VastgoedPro heeft BerbeeVastgoedAdvies kennis kunnen nemen van het nieuwe beleid van Staatsbosbeheer ikv erfpacht. Na de lezing, gegeven door de heer Schurer van Staatsbosbeheer, is duidelijk geworden dat erfpacht professioneler en zakelijker wordt opgezet en uitgevoerd. Dat wil zeggen dat de tijd van een zeer lage canon, die al jarenlang geen indexatie heeft ondergaan, achter de rug is. Erfpacht wordt het instrument van het stringent uitvoeren van een grondrentebeleid.

De belangrijkste voorwaarden in vogelvlucht:

– Canon wordt gekoppeld aan de rente voor 10-jarige staatsleningen met een opslag van 1,5% bij woningen en 1% bij niet-woningen (kostenvergoeding apparaat Staatsbosbeheer). Er vindt jaarlijks een vaststelling van het % plaats die gebruikt wordt bij herzieningen of nieuwe contracten.

– Canon wordt berekend over de grondwaarde op basis van WOZ-taxatie van het erfpachtobject. (Op grond van de WetWOZ is dat dus de waarde in het vrije economische verkeer.) Hierbij is voor woningen een correctie van toepassing ten gunste van de erfpachter, te weten de canon wordt berekend over de grondwaarde x 75%. Elke 10 jaar wordt de waardevaststelling opnieuw uitgevoerd.

– voor de Canon geldt een jaarlijkse indexatie.

– voor bestaande contracten is er een ingroeiperiode van toepassing van 10 jaar.

– Bij nieuwe erfpachcontracten vindt er altijd een scheiding plaats tussen de grond en de opstallen, middels een erfpachtafhankelijk opstalrecht. De opstallen komen dus geheel voor rekening en risico van de erfpachter. Aan het einde van het erfpachtrecht is er sprake van een vergoeding voor de erfpachter op basis van een taxatie.

– aan het einde van het erfpachtcontract geldt er een aanbiedingsplicht aan Staatsbosbeheer tegen een waarde, vast te stellen door onafhankelijke taxateurs.

– bij verkrijging onder algemene titel (vererving e.d.) worden de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht.

Klikt u op de onderstaande links voor de letterlijke teksten van de Algemene Voorwaarden en de overgangsregeling.

Voor nadere vragen belt u met: BerbeeVastgoedAdvies 06 – 315 77 232

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer

Overgangsregeling erfpacht Staatsbosbeheer 2012