(1-2) Grondwater problematiek Polder Koegras

Op 20 januari jl. heeft het Hoogheemraadschap Hollandsnoorderkwartier uitleg gegeven over de toename van het zoutgehalte in het grondwater van de polder Koegras. Dit naar aanleiding van metingen gedaan in de zomer van 2013 o.a. in de Doggersvaart. Uit deze metingen bleek een zorgelijke toename van zoutgehalte in het oppervlaktewater.

Het Hoogheemraadschap wijt deze toename aan een 3-tal oorzaken:

1. de aanvoer van zoetwater via de boezem, IJsselmeer, het rivierenstelsel en de Rijn neemt af in de zomerperioden, dit als gevolg van een combinatie van het verdwijnen van smeltwater en andere klimaatveranderingen;

2. er lijkt een tendens waarneembaar dat in de Noordkop er langere droge periode in de nazomer ontstaan;

3. het structureel ‘droogmalen’ van sloten door kwekers in de zomerperiode.

Door deze 3 elementen ontstaan de situatie dat na een langere periode met weinig neerslag de zoetwaterbuffer boven het zoute grondwater zo dun wordt dat het zoute grondwater door capillaire werking via de drainagebuizen omhoog komt en in de sloten terecht komt. Door deze weer droog te malen ontstaat er een soort zoutwater bron.

Het lijkt een oplossing om in de zomerperiode het grondwater ruim boven de drainagebuizen te laten. Indien dit niet wenselijk is dan zou men ook kunnen kiezen voor het aanleggen van een zoetwaterinlaatsysteem door de drainagebuizen. Voor nadere uitleg bekijkt u de presentatie van het Hoogheemraadschap: koegras_hhnk

Voor een technische toelichting kunt u beter het onderzoeksrapport met aanbevelingen van het onderzoeksbureau Acacia bekijken via de link: http://www.hhnk.nl/werk_in_de_buurt/gebiedspagina’s/den_helder/onderzoek_zout

Begin februari komt er een vervolg.